Prava i obaveze potrošača

Prodavac je dužan da upozna Kupca sa osnovnim karakteristikama proizvoda koji kupuje, ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, kao i o načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza.

Prodavac treba da upozna kupca o garantnom listu i uslovima važenja istog, o načinu izjavljivanja reklamacije, mestu prijema i načinu postupanja po njima, o dostupnosti rezervnih delova u toku trajanja garancije i nakon njenog isteka.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom.

Kupac ima pravo da zahteva popravku ili zamenu, umanjenje cene ili raskid ugovora u slučaju neispravnosti proizvoda.

Kupac ima pravo da zahteva raskid ugovora ili umanjenje cene ukoliko neispravnost proizvoda ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte ili u primerenom roku, ukoliko Prodavac nije izvršio opravku ili da se opravka ili zamena ne može sprovesti bezn značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene, ili u slučaju da predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrezmerno opterećenje za Prodavca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom govora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru, značaj saobraznosti u konkretnom slučaju i da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca. Opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se kvar (nesaobraznost) pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se roba zameni, umanjenje cele ili da da izjavu o raskidu ugovora. Opravka je moguća uz izričitu saglasnost Kupca. Kupac nema pravo na gore navedeno ako je nesaobraznost robe neznatna. Ukoliko zloupotrebi svoja prava po osnovu nesaobraznosti, biće dužan da Prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. U tom slučaju Prodavac će od Kupca tražiti naknadu štete  pod kojom se podrazumeva kako stvarna šteta taki i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je pri predaji robe Prodavcu da priloži uz robu svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod (i neoštećenu ambalažu), original ili kopiju ugovora o prodaji i račun kojim se potvrđuje kupovinu robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara, serijski broj, naziv artikla, oznaka modela. Kupac može preuzeti obrazac reklamacije koji će popuniti u dva primerka, po jedan sa Kupca i jedan za Prodavca. Prilikom preuzimanja robe potrebno je da  Kupac ponese svoj primerak i preda ga našem kolegi inače neće moći da preuzme ili da mu se da uređaj na dalje korišćenje.

Ukoliko se roba šalje brzom poštom mora biti dobro upakovana i zaštićena. U slučaju da nije dobro spakovana i dođe do vidljivih mehaničkih oštećenja robe u transportu Prodavac iste neće primiti već će ih vratiti pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta do ili da adrese Kupca. Ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, Prodavac u slučaju povrata novca nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednsoti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Saboraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje se podrazumeva povezivanje uređaja bez ovlašćenog servisa, povezivanje na način drugačiji od navedenog načina u uputstvu za upotrebu, kao i korišćenje u nepredviđenim uslovima i prostorima.  Takođe, Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije, nepravilnog održavanja, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar, i sl.), nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja nastalog krivicom Kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara,usled neovlašćenog popravljanja od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca.

Ukoliko Prodavac utvrdi da je reklamirana roba ispravna, biće naplaćen pregled robe po važećem cenovniku servisa, kao i svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Kupac navedene troškove treba da plati serviserima koji će mu izdati fiskalni račun.

Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 8 (osam) dana pisanim putem na zakonom propisan način odgovori Kupcu na izjavljenju reklamaciju. Odgovor Prodavca mora da sadrži odluku o reklamaciji (da li je prihvata), izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Nedavanje saglasnosti Kupca o načinu rešavanja reklamacije ili njena neblagovremenost smatreće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Produženje roka za rešavanje reklamacije je moguće samo jednom uz saglasnost Kupca.

Prodavac se obavezuje da će robu čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu biće mu vraćen novac.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda i da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve Kupca.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. Glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. Zakon), u daljem tekstu Zakon, kupovina preko naše Internet prodanice smatra se prodajom na daljinu.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim karakteristikama robe koju kupuje: ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o njenoj funkcionalnosti, garanciji, načinu izjavljivanja reklamacije, dostupnosti rezerevih delova, uputsvo za upotrebu.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu vrati iznos koji je uplatio, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povrat sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije ispravan. Kupac će robu vratiti u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumnetacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i istom stanju u kakvom je i isporučena, bez ikakvih mehaničkih ili drugih oštećenja.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe ustanovi njenu kompletnost i fizičku neoštećenost. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.